ADN privacyverklaring en disclaimer

ADN heeft in het kader van de AVG wetgeving mei 2018, privacybeleid ontwikkeld en dit vastgelegd in haar privacyverklaring.

Privacyverklaring:

ADN garandeert alleen die persoonlijke gegevens van haar leden te verzamelen en te gebruiken, die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de activiteiten van ADN, waaronder het bieden van persoonlijke dienstverlening (al dan niet in uitvoering door derden) en het informeren van groente- en fruitspecialisten over relevante ontwikkelingen, via digitale nieuwsbrief, website en andere (digitale) communicatiemiddelen.

Alleen bij uitvoering van dienstverlening door derden, waarbij er persoonlijke informatie noodzakelijk is, worden deze noodzakelijke persoonlijke gegevens aan deze derden verschaft; ADN sluit hiertoe een deugdelijke en sluitende verwerkersovereenkomst met deze derden.

ADN garandeert dat alle persoonlijke gegevens van haar leden op een veilige wijze worden bewaard, waarbij gebruik gemaakt wordt van beveiligde verbindingen (SSL). Tevens zijn onze medewerkers geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

ADN garandeert dat de persoonlijke gegevens van haar leden tot maximaal 7 jaar na beëindigen van het lidmaatschap worden bewaard en daarna worden vernietigd.

Disclaimer:

Hoewel ADN bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden.

De gebruiker is zich er van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. We sluiten daarom elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van onze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te raadplegen.

De op deze website beschikbaar gestelde documenten en publicaties kunnen worden afgedrukt voor persoonlijk gebruik met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden, tenzij voorafgaande toestemming van de auteur en/of ADN.

Op deze website zijn ook een aantal links opgenomen naar andere websites. ADN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of andere elementen van deze websites.

Heb je nog vragen, neem dan contact met ons op.