Duurovereenkomst

Duurovereenkomst

30 april 2018

Zit ik weer vijf jaar vast aan die overeenkomst?

Het komt voor dat je een overeenkomst aangaat voor langere tijd met een andere zakelijke partij, bijvoorbeeld een afvalverwerkingsbedrijf of een energiebedrijf. Stilzwijgend loopt deze overeenkomst jarenlang door. Alles gaat goed totdat je niet meer tevreden bent over de service of je wil overstappen naar een partij die goedkoper is. Wat zijn je mogelijkheden?

De kleine lettertjes

De overeenkomst die je ooit hebt afgesloten, de zogenaamde duurovereenkomst, bevat onder meer bepalingen over de looptijd, de (stilzwijgende) verlenging en de opzegging. Heb je de overeenkomst niet meer in je bezit, dan kun je deze opvragen bij de partij met wie je de overeenkomst hebt afgesloten. Verder kunnen algemene voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst. Hierin staan de meer algemene regels met betrekking tot de duur, de verlenging en de opzegging. Daarin kan echter wel zijn opgenomen dat op sommige punten de overeenkomst kan afwijken van de algemene voorwaarden.

Opzegging

Als je van een duurovereenkomst af wil, is opzegging de meest voor de hand liggende en de meest eenvoudige manier om de overeenkomst te beëindigen. Meestal komen partijen een opzegtermijn overeen en ook wordt vastgelegd op welke wijze moet worden opgezegd.

De opzegtermijn is veelal langer naarmate een langere duur van de overeenkomst wordt overeengekomen. Bij duurovereenkomsten van 5 jaar, waar bijvoorbeeld veel afvalverwerkingsbedrijven mee werken, is de opzegtermijn meestal één jaar. Minimaal één jaar voordat de eerste overeengekomen periode afloopt moet worden opgezegd.

De wijze waarop moet worden opgezegd, is vaak per aangetekend schrijven. In het geval je niet op juiste wijze opzegt, kan de andere partij zich daarop beroepen met als gevolg dat de opzetting nietig is, er aldus niet tijdig is opgezegd en de overeenkomst stilzwijgend gewoon doorloopt.

De termijn van de volgende periode waarmee de overeenkomst wordt verlengd, is vaak van te voren vastgelegd. Partijen zijn vrij te bepalen hoe lang deze periode zal zijn. Het komt voor dat verlenging met eenzelfde periode (dus weer 5 jaar) wordt overeengekomen of kortere periodes met ook kortere opzegtermijnen. Deze bepalingen kunnen zowel in de overeenkomst zelf als in de algemene voorwaarden zijn opgenomen.

Gronden voor beëindiging van de overeenkomst

Als je op tijd bent met de opzegging is er niets aan de hand. Maar het komt vaak voor dat het voor opzegging te laat is en de overeenkomst in principe doorloopt en er een nieuwe periode – van misschien wel wéér 5 jaar – aanvangt. Als je dan toch opzegt, zal de andere partij je erop wijzen dat de overeenkomst alleen kan worden beëindigd als een schadevergoeding wordt betaald. Dit is vaak niet aantrekkelijk.

Zijn er dan nog andere mogelijkheden om de overeenkomst tussentijds te laten eindigen? Of die mogelijkheden er zijn, is afhankelijk van (1) de wijze waarop aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven en (2) of er sprake is van onvoorziene omstandigheden.

1. Wanprestatie
Bij een overeenkomst hebben partijen over en weer verplichtingen waaraan ze moeten voldoen. Bij een overeenkomst met een afvalverwerkingsbedrijf dien jij betalingen te doen en het afvalverwerkingsbedrijf moet bepaalde diensten verlenen. Als één van de twee partijen niet voldoet aan zijn/haar verplichtingen, kan dit voor de andere partij een grond voor ontbinding opleveren, waarmee de overeenkomst kan worden beëindigd

Voorwaarde voor het beëindigen door ontbinding is a) dat de wanprestatie ernstig genoeg is, b) dat er een ingebrekestelling – een schrijven met daarin een duidelijke termijn tot nakoming - moet zijn verzonden en c) dat er vervolgens een schriftelijke verklaring wordt verzonden waarmee de overeenkomst wordt ontbonden.

2. Onvoorziene omstandigheden
De term ‘duurovereenkomst’ zegt het eigenlijk al: afspraken tussen partijen gelden voor een langere periode. In die periode kunnen zich onvoorziene omstandigheden zich voordoen, wat met zich mee kan brengen dat van een partij in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat de overeenkomst voortduurt. Om hier een beroep op te kunnen doen, moet ook aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. De onvoorziene omstandigheden mogen niet veroorzaakt zijn door de opzeggende partij zelf en de omstandigheden moeten ernstig genoeg zijn. De omstandigheden dat het financieel slechter gaat met de onderneming, dat er bezuinigd moet worden of dat er een veel goedkoper alternatief is gevonden, vallen hier niet onder. Je moet bij onvoorziene omstandigheid denken aan beslissingen van de overheid, economische ontwikkelingen en ongewenste/onverwachte gevolgen van een contract.

Te laat en geen grond?

Ben je te laat met opzeggen en is er geen sprake van wanprestatie of onvoorziene omstandigheden, maar wil je wel van de overeenkomst af? Dan zou je nog kunnen kijken of de algemene voorwaarden wel van toepassing zijn? De algemene voorwaarden zijn namelijk alleen van toepassing als jij daarop vooraf bent gewezen.

Verder kan het zijn dat een beding in de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is, bijvoorbeeld het stilzwijgend verlengen van een overeenkomst met weer 5 jaar en het niet tussentijds kunnen opzeggen. Maar het is afhankelijk van meerdere factoren of jij je daarop kunt beroepen.

Voor meer of andere vragen of advies, neem dan contact met ons op!