Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat 1 januari 2020 van toepassing worden

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat 1 januari 2020 van toepassing worden

25 juni 2019

ADN heeft intensief gelobbyd voor betere mogelijkheden op gebied van de transitievergoeding. En met succes, want op 28 mei jl. heeft de Eerste Kamer ook ingestemd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet treedt hierdoor per 1 januari 2020 in werking en beoogt vooral vaste contracten te stimuleren. Deze wet is op de meeste terreinen (niet alle) positief voor het personeelsbeleid van de groentespecialist.

Ketenregeling en aantal contracten

Vanaf 1 januari 2020 mag een keten van tijdelijke arbeidscontracten maximaal 36 maanden zijn, dit in plaats van de huidige 24 maanden. In de periode van 36 maanden mag dan maximaal 3 keer een tijdelijk contract worden afgesloten.

Transitievergoeding

Met ingang van 1 januari 2020 geldt dat bij iedere beëindiging van een arbeidsovereenkomst de transitievergoeding moet worden betaald, tenzij dat de medewerker jonger is dan 18 jaar en minder dan 12 uur per week werkt. Een medewerker die na 2 dagen in zijn/haar proeftijd wordt ontslagen heeft dus ook recht op transitievergoeding. Als een lopende arbeidsovereenkomst voor 31 december 2019 wordt opgezegd is geen transitievergoeding verschuldigd, omdat deze pas per 1 januari 2020 als verplichting geldt.

Compensatie transitievergoeding

De WAB (en eerdere wetgeving) geeft ook nieuwe compensatiemogelijkheden m.b.t. de transitievergoeding:

  • Langdurig verzuim medewerker:
Ingaande per 1 april 2020 en met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015 heeft de werkgever de mogelijkheid om de betaalde transitievergoeding terug te vorderen van het UWV, wanneer er sprake was/is van een situatie dat de werknemer minimaal 2 jaar lang ziek was.

  • Bedrijfsbeëindiging vanwege AOW-leeftijd en/of ziekte werkgever:
Bij het beëindigen van het bedrijf is het verplicht om de medewerkers ook transitievergoeding te betalen. Als het beëindigen gebeurt vanwege bereiken van de AOW-leeftijd of vanwege ziekte van de werkgever, dan zal het UWV de te betalen transitievergoeding geheel compenseren. Deze afspraak geldt in principe vanaf 1 april 2020, zonder terugwerkende kracht en is alleen van toepassing op bedrijven met minder dan 25 medewerkers.

Positie oproepcontracten

Als er geen sprake is van een arbeidsomvang met een vast aantal uren per tijdvak, is er sprake van een oproepcontract (nulurencontract en min/max-contract). Voor deze oproepcontracten gelden per 1 januari 2020 nieuwe regels:

  1. Minstens 4 dagen van tevoren moet schriftelijk/digitaal worden opgeroepen (of afgemeld);
  2. Als de werkgever binnen deze 4 dagen de oproep intrekt/wijzigt, dan heeft de werknemer recht op het loon uit de oorspronkelijke oproep;
  3. Als de oproepcontractant minstens 1 jaar in dienst is, moet de werkgever een aanbod doen voor een vast dienstverband, gebaseerd op de gemiddelde omvang van de afgelopen 12 maanden.

Tijdelijke of vaste contracten en WW-premie

De sectorale premie wordt afgeschaft en vervangen door een lage/hoge WW-premie. Een lage WW-premie is van toepassing voor medewerkers in vaste dienst, de hoge WW-premie wordt betaald voor medewerkers met een tijdelijk dienstverband. Uitzondering hierop zijn de werknemers jonger dan 21 jaar en die minder dan 12 uur per week werken, ook voor hen en BBL-ers geldt de lage WW-premie. Het verschil tussen de hoge en de lage premie is 5%.

Ontslaggronden gestapeld

In de nieuwe wet geldt dat ontslaggronden gestapeld mogen worden. Een beetje disfunctioneren (wel aantoonbaar maken) in combinatie met regelmatig ziekteverzuim en een enigszins verstoorde arbeidsrelatie zijn straks eerder grond voor ontslag dan in het huidige regime. In dat geval kan de kantonrechter echter wel besluiten de transitievergoeding met maximaal 50% te verhogen.

ADN-lobby

ADN is overwegend positief over de resultaten van de lobby. Met name het punt van transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging is zeer positief, de transitievergoeding vanaf dag 1 en de hoge WW-premie bij tijdelijke contracten is een groot punt van zorg. Hoewel de WAB vanaf 1 januari 2020 ingaat, betekent dit niet het einde van de lobby. Er is een aparte commissie opgericht (Commissie Borstlap) die deze wetgeving nog verder tegen het licht zal houden en eind dit jaar met aanvullende aanbevelingen zal komen. ADN zal daar, samen met de andere MKB-branches, input voor leveren.

Voor meer informatie en goede uitvoering: ADN Juridisch Advies

Leden van ADN kunnen voor aanvullende uitleg en goede uitvoering terecht bij de expertise van ADN Juridisch Advies, telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 – 13:00 uur op (0318) 7278 26 of mail naar juridischadvies@agfdetailhandel.nl