Rapport Commissie Borstlap

Rapport Commissie Borstlap

28 januari 2020

Op 23 januari 2020 was het zover, de commissie regulering van Werk (beter bekend als de Commissie Borstlap) presenteerde haar rapport onder de titel ‘In wat voor een land willen wij werken’ en dat bracht een stroom van reacties op gang. Het kabinet heeft deze commissie ingesteld om advies uit te brengen over hoe de regels rond werk – denk aan arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit – er in Nederland uit moeten zien.

De huidige wet- en regelgeving is niet toekomstbestendig en de economische en sociale vooruitgang is met de huidige regels niet geborgd. De conclusie van de commissie is daarom dat fundamentele aanpassingen nodig zijn. Zoals het zo vaak gaat met dergelijke rapporten zitten er goede en minder goede onderdelen in. Het is ook niet eenvoudig om een rapport op te stellen dat voor alle bedrijfstakken dezelfde uitwerking heeft. Dat de arbeidsmarkt op onderdelen aangepast dient te worden is iedereen het wel over eens, de manier waarop zal de komende tijd nog de nodige discussies op gaan leveren.

Positief beginnen

Positief in de aanbevelingen is dat het ontslagrecht eenvoudiger moet worden en dat de periode van loondoorbetaling bij ziekte korter moet worden. Ondernemers worden (deels) ontlast in verantwoordelijkheden rondom de re-integratie van uitgevallen werknemers. Tot slot biedt het rapport meer mogelijkheden voor de werkgever om een arbeidsovereenkomst eenzijdig aan te passen in functie, arbeidsplaats en werktijden wanneer het bedrijfseconomische redenen betreft.

Aandachtspunten

Hoewel er opgeroepen wordt om het rapport vooral in zijn geheel te zien en niet alleen op bepaalde onderdelen, zitten er toch wel punten in waar we als belangenorganisatie ADN onze zorg uitspreken. De aanbevelingen richten zich voor een belangrijk deel op het terugdringen van flexwerken. Waar we bezwaar tegen maken is dat er een methode wordt voorgesteld waarbij flexibel werk duurder wordt gemaakt voor de werkgever. De werkgever betaalt een soort van ‘boete’ voor de flexwerker. In de ogen van ADN zou het een veel betere prikkel afgeven wanneer vaste contracten worden beloond voor zowel werkgever als werknemer. Dit betekent lagere kosten (sociale lasten) voor de werkgever en een hoger netto-inkomen voor de werknemer.

Daarnaast wordt onvoldoende rekening gehouden met bedrijfstakken die veel met seizoenswerkers te maken hebben. In bijvoorbeeld toeristische gebieden - Zeeland is daar een mooi voorbeeld van - is het niet te voorkomen om met tijdelijke contracten te werken. De commissie houdt er ook onvoldoende rekening mee dat er een aanzienlijke groep werknemers is, die juist graag flexibel wil werken. Dat geldt zeker voor de jongeren die een bijbaantje hebben of herintredende moeders die niet te veel gebonden willen zijn. Er moet dus ruimte blijven om maatwerk te leveren op het gebied van de contracten.

Lobby

ADN zal in samenwerking met de collega-branches en koepelorganisatie MKB-Nederland sterke lobby uitvoeren op bovenstaande thema’s. De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) is per 1 januari van start gegaan. Hierin zijn al een aantal punten opgenomen die binnen het rapport van Borstlap ook aan bod komen.

Oproep

In de lobby zullen we voorstellen overbrengen hoe we de voorstellen vanuit de Commissie het best ingevuld kunnen gaan worden. Dit zullen we, waar mogelijk, onderbouwen met goede voorbeelden vanuit de praktijk. We doen dan ook een oproep richting onze leden om deze voorbeelden aan te dragen, zodat we die weer over kunnen brengen richting de overheid.