ADN: gemengde gevoelens over Regeerakkoord en Miljoenennota

ADN: gemengde gevoelens over Regeerakkoord en Miljoenennota

21 september 2018

Afgelopen dinsdag presenteerde het Kabinet het Regeerakkoord en Miljoenennota 2019. Hoewel het Kabinet zelf tevreden is over het nieuwe Regeerakkoord, kan ADN hier eigenlijk niet echt enthousiast over zijn. Onze gemengde gevoelens worden beïnvloed door de ondersteuning van vooral de grote bedrijven en het verhogen van de BTW. Tegelijkertijd zijn er voor de kleine ondernemer, m.n. de ondernemer tot en met 25 medewerkers ook een aantal pluspunten te noemen. Al met al zijn we niet tevreden en zien we dat de balans toch niet zo positief uitpakt. Voor het volledige Regeerakkoord en de Miljoenennota klik hier.

Regeerakkoord samengevat op relevante thema’s voor de AGF specialst

Het Regeerakkoord heeft een aantal ambities die van invloed zijn op het ondernemerschap en de marktpositie van de kleine ondernemers.

Positief:

 • Verbetering tariefstructuur inkomstenbelasting (eenmanszaak en VOF):
  Met name vanaf schijf 2 (inkomen > € 20.000,--) daalt de inkomstenbelasting van 40,85% naar 38,10% (en in 2021 naar 37,80%); bij hogere inkomens is op termijn ook een daling van ruim 2% voorzien
 • Vennootschapsbelasting (B.V.’s):
  Ook de belasting voor B.V.’s daalt in de komende jaren van 25% naar 22,25%, speciaal voor het MKB daalt het belastingtarief van de eerste € 200.00,-- winst van 20% naar 16%;

 • Compensatie voor verlaging BTW-tarief:
  Er wordt een budget van € 100 mln voorzien ter compensatie van ondernemers vanwege de BTW-verhoging; hoe dit wordt ingevuld is op dit moment nog niet duidelijk;
 • Herziening transitievergoeding bij ontslag bedrijfseconomische redenen:
  Uiterlijk in januari 2020 moet er een nieuwe set van regels m.b.t. de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen zijn ingevoerd; in situaties van langdurige werkloosheid en bedrijfseconomische redenen zal er een soepeler regime met compensatie voor de werkgever komen, bedoeld voor bedrijven tot 25 medewerkers;
 • Nieuw beleid transitievergoeding bij staken bedrijfsvoering:
  Ook in situaties van staken van bedrijfsvoering komt er een plan voor compensatie van de werkgever inzake de te betalen transitievergoeding; dit geldt overigens voor bedrijven tot 25 medewerkers;
 • Loondoorbetaling bij ziekte:
  Najaar 2018 zal het Kabinet met voorstellen komen om de verplichting voor kleine werkgevers bij ziekte fors te verminderen.
 • Wet arbeidsmarkt in balans:
  Met name op gebied van ontslagrecht, contracten en ontslagvergoeding zal het Kabinet verbeteringen voorstellen in najaar 2018.

Negatief:

 • Afbouw zelfstandigenaftrek:
  De aftrek blijft nu ongewijzigd, maar wordt wel stapsgewijs afgebouwd.
 • Afschaffing dividendbelasting:
  Alhoewel dit voor de AGF specialist geen direct effect heeft, kost deze maatregel ca. € 2 miljard per jaar, die op een veel betere manier geïnvesteerd had kunnen en moeten worden.
 • Geboortverlof (WIEG):
  Met ingang van 1 januari 2019 krijgen partners voor rekening van de werkgever een hele werkweek (= 5 dagen) geboorteverlof);
 • BBL-subsidie:
  Allereerst daalt de BBL-subsidie naar € 2.500,-- in 2019, voor de jaren daarna is te verwachten dat de subsidieregeling in zijn geheel zal verdwijnen; zeer slecht voor opleidingen, waar praktijkleren een belangrijke component is;
 • Premie Zorgverzekeringswet:
  Voor rekening van de werkgever gaat de premie 0,05% over de loonsom stijgen; alhoewel de stijging in % beperkt lijkt, is het weer een uitholling van de marge en het rendement;
 • BTW-verhoging:
  Uiteraard is de beoogde BTW-verhoging van 6 naar 9% een hoofdpijndossier van onze branche. Helaas heeft onze intensieve lobby om de BTW-verhoging af te wenden vooralsnog geen succes gehad. Het Kabinet heeft ervoor gekozen om een combi-fiscaal-pakket op te stellen, dat in zijn geheel behandeld en besloten wordt. Onderdeel daarvan is de BTW-verhoging per 1 januari 2019 van 6 naar 9%. Helaas heeft ons protest niet geleid tot het wijzigen van deze regeringsplannen. Mogelijk komt er op basis van de algemene beschouwingen en besluitvorming in de Eerste Kamer alsnog een verandering hierin, de kans daarop is echter klein.

Snel doorvoeren: het is voor de groentespecialisten daarom zaak nu tactisch goed en snel met de verwachte BTW-verhoging om te gaan. Advies is om nu alvast een prijsbeweging, eventueel in meerdere stappen te maken, zodat de verhoging per 1 januari a.s. minder drastisch voelbaar zal zijn. Daarnaast moeten alle systemen, software-, kassa-, administratie- en factureerpakketten tijdig zijn aangepast naar dit hogere tarief.

MKB NL heeft een gedetailleerde analyse van het totale Regeerakkoord gemaakt. Voor meer informatie klik hier.

Extra zorgen voor straks

Ondanks dat de economie met ruim 2,5% groeit, het besteedbaar inkomen (koopkracht) met 2,3% stijgt, zijn er een aantal grote thema’s die bijdragen aan een zorgelijke blik naar de toekomst. Ook voor onze branche zullen de effecten merkbaar zijn:

Krapte op de arbeidsmarkt:
Het is al wat langere tijd groeiend merkbaar, maar in de komende jaren zal de krapte op de arbeidsmarkt fors gaan toenemen. Meer economische groei, meer vraag naar mensen uit allerlei sectoren, concurrentie om de leerling zal zorgen voor meer spanning op de arbeidsmarkt.

Verwachte inflatie en loonontwikkeling:
Daaraan gekoppeld is te verwachten dat bij een krappe arbeidsmarkt lonen zullen (moeten) stijgen, domweg om voldoende mensen te kunnen vinden; dit zal een negatief effect op de exploitatie van onze ondernemers hebben.

Brexit:
Wat het effect op onze branche precies zal zijn is nog lastig te voorspellen, maar de Brexit zal in algemene en specifieke zin effect gaan hebben: vermindering van vraag, wellicht duurdere export naar en import vanuit GB, zullen hun effect hebben op assortiment en prijsvorming voor onze producten.

We zijn nog niet klaar

In de komende maanden zal ADN zich, via gezamenlijke lobby met andere branches zich hard blijven maken voor compensatie vanwege BTW-stijging en verdere versoepeling van transitievergoeding, langdurige ziekte en andere personeels-gerelateerde zaken.

Conclusie

Hoewel het economisch goed gaat en er volop kansen zijn, heeft het Kabinet met dit Regeerakkoord niet voldoende ingezet op de MKB-ondernemer in het algemeen. Met grote zorg kijken we naar het effect van de BTW-verhoging. Tegelijkertijd bieden betere belastingtarieven, versoepeling van de maatregelen m.b.t. personeel, verzuim, ontslag, tranisitievergoeding enz. meer armslag naar de toekomst. Al met al had het totale pakket beter gemoeten, maar ook slechter kunnen zijn, vandaar de gemengde gevoelens.

Meer informatie of een afspraak maken?

ADN staat voor je klaar!

Belangenorganisaties van speciaalzaken trekken aan de bel