Corona lobby archief

Plaatsingsdatum: 09-04-2020

AGF-detailhandel toegevoegd aan lijst SBI-codes

Belangrijkste winst die is geboekt in de lobby is de uitbreiding van de lijst bedrijven (SBI-codes). EZK breidt de eenmalige tegemoetkoming voor ondernemers (TOGS) opnieuw uit naar meer sectoren die die door de coronacrisis worden getroffen. Onder deze nieuwe lijst zijn ook de ‘winkels in aardappelen, groente en fruit’ opgenomen. Oproep is wel om alleen van deze regeling gebruik te maken wanneer jouw bedrijf zwaar is getroffen door de Coronacrisis.  RVO streeft ernaar om aanvragen van aanvullende sectoren vanaf woensdag 15 april mogelijk te maken.

Daarnaast kunnen ondernemers nu ook eenvoudiger bezwaar maken bij RVO als ze menen onder een verkeerde SBI-code geregistreerd te zijn.

Waar ADN nog wel aandacht voor vraagt met betrekking tot deze regeling is het feit dat ondernemers waarbij het privéadres gelijk is aan het adres van het bedrijf nog buiten de regeling vallen. Zoals het er nu naar uitziet zal dat worden aangepast wanneer wordt voldaan aan:

 • Er sprake is van omvangrijke periodieke vaste lasten en;
 • De bedrijfsactiviteiten een zekere minimale omvang hebben.

Op de bovenstaande voorwaarden moet nog een kwalificatie worden gehangen. Zodra daar meer over bekend is zullen we dat berichten.

Verruiming garantie kredieten

Het garantiepercentage in de BMKB gaat van 90 naar 100 procent voor kredieten tot 100.000 euro. De door ons bekritiseerde provisie die ondernemers voor de BMKB moeten betalen, wordt gehalveerd (van 3,9 naar 2 procent).

Garantie kredietverzekeringen

Het ministerie van Financiën werkt aan een staatsgarantie op kredietverzekeringen voor het hele jaar 2020, die snel in werking moet treden om te voorkomen dat kredietverzekeraars genoodzaakt zijn op korte termijn hun limieten terug te brengen. Het gaat om een bedrag van circa 12 miljard euro (op een totaal van 110 miljard aan kredietlimieten uitgegeven door Nederlandse kredietverzekeraars). De details worden nog uitgewerkt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plaatsingsdatum: 06-04-2020

ADN is blij met de verschillende noodmaatregelen zoals die zijn aangekondigd en nu ook van kracht worden. Echter, sommige maatregelen hebben nog wel aanpassingen nodig, omdat zich in de praktijk bijzondere gevallen voordoen waarop maatwerk is vereist. ADN heeft bij desbetreffende ministeries om verbeteringen van de regelingen gevraagd.

TOGS-regeling

 • Zakelijk/privéadres: op dit moment vallen ondernemers, waarbij zakelijk en privé adres hetzelfde is, nog buiten de regeling. Dit heeft niets te maken met thuiswerken (al dan niet illegaal), maar gewoon met vestigingsbeleid. In de praktijk blijken deze ondernemers vaak nog zwaarder te worden getroffen, omdat dit in veel gevallen stand-alone bedrijven zijn in plaats van een winkel in een winkelcentrumcomplex. ADN heeft gevraagd hier aanpassingen in door te voeren.
 • Ook andere situaties van omzetproblemen: er zijn ondernemers in de branche waarbij een belangrijk deel van de omzet werd gegenereerd door levering aan bedrijven (business to business) die nu gesloten sectoren (onder andere de Horeca). Deze bedrijven zijn in de problemen gekomen en dienen ook in aanmerking te komen voor de TOGS-regeling. ADN heeft het verzoek gedaan om voor deze ondernemers/situaties met een oplossing te komen, of dat het hele systeem minder of niet alleen op SBI-code wordt ingevuld, maar vooral op omzetontwikkeling en/of bruto/netto winst (ongeacht branche).
 • Winkels op bijzondere locaties: bedrijven op bijzondere situaties zoals bijvoorbeeld ondernemers op Schiphol, stations enz. worden zwaar getroffen op dit moment, ongeacht de SBI-code, hier dient een oplossing voor te komen en vraagt dus om maatwerk.
 • Ondernemers met ook vestigingen op de warenmarkt: ambulante handelaren waarbij de lokale overheid soms andere besluiten neemt dan de landelijke overheid worden hard geraakt in de omzet. Hier hebben dus niet alleen de SBI-sectoren last van, maar alle ondernemers. ADN heeft gevraagd om ook hiervoor een oplossing te bedenken.
 • Seizoenspatroon omzet: onze branche kent de nodige seizoenspatronen in de omzet. Bij de TOGS-regeling is hiermee geen rekening gehouden. ADN pleit ervoor om bij de beoordeling van omzetontwikkeling deze te baseren op seizoenspatronen (voorjaar vergelijken met voorjaar).

Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Om gebruik te kunnen maken van de NOW regeling geldt dat een omzetverlies van minimaal 20% moet worden ingeschat. ADN heeft in de lobby gesignaleerd dat bij omzetontwikkeling het seizoenspatroon belangrijk is. We willen bereiken dat het omzetverlies kan worden bereken/ingeschat op basis van vergelijking met hetzelfde seizoenspatroon als vorig jaar (en niet t.o.v. een jaargemiddelde).

Voorwaarde om tegemoetkoming te krijgen voor de loonkosten van personeel is dat een bedrijf minstens 20% omzetverlies moet hebben gedurende drie maanden vanaf 1 maart. Hierbij wordt de omzet vergeleken met een vierde van de jaaromzet van 2019, zonder rekening te houden met seizoensschommelingen. Groentespecialisten realiseren een omzetpiek in het voorjaar en daardoor willen we de omzet 2020 ook vergeleken hebben met de omzet vorig jaar in deze periode. In de Tweede Kamer zijn hier inmiddels al vragen over gesteld. Het Ministerie van Sociale Zaken bestudeert de voorstellen.

Om die reden is voorgesteld om voor berekening van het omzetverlies in 2020 een vergelijkbare periode uit 2019 te gebruiken. Tevens wordt voorgesteld, omwille van controleerbaarheid, dit te onderbouwen met een accountantsverklaring.

Plaatsingsdatum: 30-03-2020

Dit hebben we bereikt!

 • Uitstel van betaling voor de huren bij AGF ondernemers die in de problemen zijn geraakt door de Coronacrisis;
 • Speciaalzaken mogen open blijven en/of mogen blijven bezorgen;
 • Extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers vanuit de gemeente met de regeling Tijdelijke Overbuggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo);
 • Er is een nieuwe regeling opgestart: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Onder andere een verhoogde tegemoetkoming in de loonkosten van 90%;
 • Verruiming BMKB-regeling, zodat mkb-ondernemers makkelijker geld kunnen lenen;
 • Meer geld voor de Garantie Ondernemersfinanciering;
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits naar 2%;
 • We hebben een onderlinge afspraak met de leveranciers over flexibele mogelijkheden voor latere betaling in de keten;
 • Uitstel van belasting betalingen is gelukt én bij aanvraag automatisch voor drie maanden;
 • Banken geven MKB-bedrijven met lening tot € 2,5 miljoen half jaar uitstel van aflossing leningen;
 • Pensioenpremie 60 dagen uitstel bovenop standaard 30 dagen;

Wat willen we nog realiseren:

Sociaal

 • Versnelde uitbetaling LIV 2019 en transitievergoeding na twee jaar ziekte;
 • WAB: we voeren lobby om de verhoogde ww premie voor tijdelijke contracten uitgesteld te krijgen;
 • Stabilisatie minimumlonen: we maken ons hard om de minimumlonen niet te laten stijgen dit jaar. Eerstvolgende moment van aanpassing zou 1 juli zijn.

Fiscaal

 • Werkkostenregeling verruimen voor bloemen en fruit aan medewerkers;
 • Tijdelijke deblokkering G-rekeningen PM gas en elektra, huur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plaatsingsdatum: 17-03-2020

In aanvulling op eerdere informatie is ADN volop bezig om op 3 terreinen verbeteringen te realiseren:

a. Werktijdverkorting

 • ADN vraagt het ministerie SZW om een omgekeerde procedure: eerst financiën toekennen, later aantonen;

b. Financiering en krediet

 • Huurbetaling: er wordt gewerkt aan een aanbeveling van IVBN en Vastgoedbelang waarin verhuurders worden opgeroepen tot uitstel/kwijtschelding van huur; Ondernemers kunnen deze aanbeveling gebruiken richting hun verhuurder;
 • ADN vraagt om uitstel van betaling voor pensioenpremies, vraagt ligt bij Pensioenfondsdetailhandel;
 • Bancaire aflossing: ADN vraagt in overleg met NVB/grootbanken om uitstel van bancaire aflossingen;
 • BMKB: ADN vraagt om een veel snellere en eenvoudiger procedure, dit duurt nu te lang;
 • Noodfonds: ADN vraagt om meer duidelijkheid over toegezegde Noodfonds;
 • Lokale heffingen: ADN vraagt aan landelijke overheid en VNG om opschorten van afdracht lokale heffingen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plaatsingsdatum 16-03-2020

In georganiseerd verband (met MKB NL en speciaal via de Nationale Winkelraad) heeft ADN dagelijks contact met de relevante ministeries. Als er ontwikkelingen zijn, melden we dit direct in nieuwsbrieven en op onze website www.agfdetailhandel.nl.

Onze belangrijkste aandacht gaat nu uit naar een goede regeling op gebied van Werktijdverkorting en financiële ruimte (liquiditeit).

Overigens, alle georganiseerde ADN-activiteiten, bijeenkomsten en bezoeken van onze bedrijfsadviseurs Andrea Paffarini en Christ Manders, zijn tot nader order gestopt. Dat betekent dus dat ze niet langskomen, maar ze zijn wel telefonisch bereikbaar voor vragen.